Pages

Jumat, 28 September 2012

RAHASIA DIBALIK ANGKA 7


1.ALLAH menciptakan langit dan bumi masing-masing tujuh  lapis.

2.Jumlah hari dalam satu pecan juga tujuh.

3.Manusia baru sempurna penciptaan dirinya dalam tujuh fase.

4.ALLAH mensyariatkan kepada hamba-NYA untuk berthawaf tujuh putaran.

5.Sa’I antara shafa dan marwah juga sebanyak tujuh putaran.

6.Melempar jumrah masing-masing tujuh putaran.

7.Takbir shalat Ied di rakaat pertama juga tujuh kali.

8.Rasullah SAW,juga bersabda,”Perintahkan anak kalian shalat saat berumur tujuh tahun.

9.Saat sakit Rasullah SAW memerintahkan agar kepalanya di siram dengan air dari tujuh girbah.

10.ALLAH pernah member kuasa kepada angin untuk meng-azab kaum Aad selama tujuh malam.

11.Nabi SAW  pernah berdoa kepada ALLAH agar memberikan pertolongan kepada kaumnya dengan tujuh masa sebagaimana yang di minta Nabi Yusuf.

12.ALLAH mentamtsilkan sedekah seseorang yang di lipat gandakan pahalanya seperti tujuh batang pokok padi yang masing-masing berisi seratus butir padi.

13.Batang padi yang di lihat Nabi Yusuf dalam mimpi juga berjumlah tujuh.

14.Jumlah tahun saat mereka bercocok tanam juga tujuh.

15.Pelipatgandaan pahala hingga tujuh ratus kali lipat atau lebih

16.Yang masuk surga di kalangan ini tanpa hisab ada tujuh puluh ribu orang.

17.Hari kemerdekaan bangsa kita juga berakhiran dengan angka tujuh.

18.Jumlah rakaat sholat dalam satu hari juga berakhiran dengan angka tujuh.

Tidak di ragukan lagi bahwa angka tujuh di sini mempunyai keistimewaan tersendiri.Tujuh meliputi berbagai makna sebuah bilangan dengan segala cirri khasnya.ALLAH lebih Mengetahui tentang hikmah dan syariat yang di tetapkannya dalam mengkhususkan suatu jumlah.

0 komentar:

Posting Komentar